image/svg+xml
כללי התנהגות ומדיניות
כללי התנהגות ומדיניות

כללי התנהגות
אוהד יקר, משחק הכדורגל הוא אירוע ספורט הנועד להנאת קהל האוהדים. קיום וכיבוד כללי ההתנהגות על ידך, כאוהד, יתרמו לקיומו של המשחק באווירה הוגנת וספורטיבית  ויגרמו לאוהדים נוספים, וביניהם בני נוער ונשים, להגיע למגרשי הכדורגל ועל כן חובה לשמור על הכללים הבאים:

כללים הקיימים בכל אצטדיוני הכדורגל בארץ:

חל איסור מוחלט לנקוט באלימות פיזית או מילולית בתחומי האצטדיון ובסביבתו.
חל איסור להיכנס לתחומי כר הדשא לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.
חל איסור על הכנסת שתייה בפחיות, בבקבוקי פלסטיק ובבקבוקי זכוכית, לאצטדיון.
אין להתבטא בהערות גזעניות, לרבות קריאות, נהמות, הנפת שלטים ובכל דרך ביטוי אחרת,
שיש בהן משום איום, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות, אלימות או גרימת מדנים כלפי אדם, ציבור
או חלקים של האוכלוסייה והכל בשל השתייכות לגזע, לדת או למוצא לאומי אתני.
יש לכבד את ממלאי התפקידים במגרש, לרבות שוטרים וסדרנים ולציית להוראותיהם.
חל איסור מוחלט להכניס לתחומי האצטדיון "חפץ אסור" כהגדרתו בחוק איסור אלימות בספורט,
ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, סכין ואולר, חומר מסוכן ואמצעים כימיים אשר הפעלתם גורמת
לקולות נפץ, עשן או אור, לרבות חזיזים.
חל איסור להשליך חפצים ושאריות מזון לכר הדשא וליציעים אחרים.
חל איסור להשחית את רכוש האצטדיון לרבות שבירת כסאות וכתיבת גרפיטי.
חל איסור להכניס שילוט או כרזות בעלי סממנים גזעניים, פוליטיים ואלימים.
יש לשמור על הניקיון ועל שלמות הרכוש במתחם האצטדיון וסביבתו.
חל איסור מוחלט לעשן בתוך תחומי האצטדיון, למעט באזורים המסומנים ומיועדים לכך.
הכניסה למשחקי הקבוצה תתאפשר לאוהדי מכבי חיפה בלבד. אוהדים של הקבוצה האורחת אשר יימצאו שלא ביציע האורחים, יוצאו מהאצטדיון, כספם לא יוחזר ולא תהייה להם כל טענה כלפי מועדון כדורגל מכבי חיפה.
כללים ייחודיים באצטדיון "סמי עופר":

יש לשבת במקום המסומן (למעט ביציע אבי רן תחתון ויציע אבי רן עליון). חל איסור לשבת או לעמוד במעברים ובגרמי המדרגות!
העמידה על הכיסאות אסורה!
העמידה במהלך כל שלבי המשחק תותר ביציע אבי רן תחתון וביציע אבי רן עליון בלבד (יציע צפוני תחתון ועליון).
חל איסור מוחלט לפצח גרעינים בתוך תחומי האצטדיון.
 

אוהד יקר, זכור, משחק הכדורגל הינו אירוע ספורט המיועד להנאתך ולהנאת כל בני המשפחה.
שמירה על כללי ההתנהגות ועידוד קבוצתך יבטיחו קיום משחק כדורגל מהנה, הוגן וברוח ספורטיבית.

אי ציות לכללים, עלול לגרום להרחקתך מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים בהתאם לחוק.

במקרים מיוחדים ישנה לסדרנים סמכות להוציא אוהד אל מחוץ לתחומי האצטדיון.


 

השימוש במנוי

המנוי מיועד לשימושו האישי של האוהד.

אין להעביר את הברקוד של המנוי או את שם המשתמש ו/או הסיסמה ו/או מספר הלקוח של בעל המנוי או כרטיס על שם בעל המנוי לאוהד אחר.

אוהד שיעביר את אחד מהפרטים הנ"ל, עלול להיפגע מכיוון שאוהדים אחרים עלולים לעשות שימוש במנוי שלו ללא ידיעתו. בעל המנוי לא יוכל לבוא בטענות כלפי המועדון במידה והעביר את אחד מהפרטים הנ"ל לאדם אחר.

 

מחזיק כרטיס למשחקי הקבוצה נותן את הסכמתו לתנאים המפורטים להלן:
כרטיס זה מקנה למחזיק בו אך ורק את זכות הכניסה לתחום האצטדיון, בהתאם למיקום המצוין על
גבי הכרטיס ובכפוף לאמור להלן:
ההתאחדות לכדורגל בישראל ו/או המנהלת ו/או הקבוצות המשחקות לא תהיינה אחראיות כלפי המחזיק
בכרטיס, אשר לא יוכל להיכנס לתחומי האצטדיון ו/או להיכנס לתחומו באיחור, מחמת אי הגעתו
למשחק במועד, מכל סיבה שהיא ו/או מחמת סגירת השערים ע"פ הוראות כוחות הביטחון. הקבוצה ו/או
המנהלת ו/או ההתאחדות אינן מבטיחות כי משחק מסוים ייערך במועד או במקום מסוים ושומרות לעצמן
את הזכות לשנות את מועד המשחק ומיקומו. המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או הקבוצות לא תהיה אחראיות
לכל אובדן, פגיעה או נזק לנפש ו/או רכוש באצטדיון או בסביבתו ע"פ הקבוע בדין.
חל איסור על הכנסת שתיה בפחיות, בקבוקי פלסטיק וזכוכית. חל איסור על השלכת חפצים מכל מין וסוג.
חל איסור על הכנסת מצלמות וידיאו, ניתן להכניס מצלמות סטילס וטלפונים סלולריים לשימוש אישי ופרטי
בלבד.
כל אדם המזיק או פוגע ברכוש האצטדיון ו/או הקבוצות ו/או המנהלת ו/או ההתאחדות יועמד לדין. חל
איסור על כניסה לשטח המסומן בו מתקיים המשחק ו/או לכר הדשא.
התנהגות אלימה ושימוש בשפה מאיימת או פוגענית הינם אסורים בהחלט. כל התבטאות בדיבור ו/או
בכתב בעלת אופי גזעני, אסורה.
מחזיק הכרטיס מאשר כי ידועים לו כללי ההתנהגות במגרש הכדורגל, כי כללים אלה מחייבים אותו,
כי הוא מתחייב לכבדם ולקיימם וכי אי ציות לכללים ולהוראות כללי ההתנהגות באצטדיון ובמתקן ספורט
זה, עלול לגרום להרחקתו, לאלתר, מהאצטדיון ולנקיטת צעדים נוספים נגדו בהתאם להוראות החוק
לאיסור אלימות בספורט התשס"ח- 2008 .
ידוע למחזיק כרטיס זה כי מותקנות מצלמות באצטדיון ובשטחים הסובבים אותו.
אין לבצע, ללא אישורה הכתוב (ומראש) של מנהלת הליגות לכדורגל, כל שימוש בסטטיסטיקות,
נתונים או אירועים הנוגעים למשחק לכל מטרה שהיא. בכלל זאת חל איסור חמור לשדר, למסחר או
להקליט: (א) כל תיעוד אודיו, ויזואל, או תיעוד אודיו ויזואלי מכל מין וסוג ובכל מדיה ו (ב) כל נתון,
מידע סטטיסטי או תיאור של המשחק והכל למעט שימוש אישי ופרטי שאינו למטרות רווח או הפצה
המונית. להסיר ספק חל איסור חמור לספק כל מידע, נתון או סטטיסטיקה בקשר עם המשחק -
לגופים העוסקים בהימורים, בארץ או בחו"ל.
בנוסף, ידוע למחזיק המנוי כי עבירה של קהל אוהדים על כלל מכללי ההתנהגות ו/או על עבירה
מהעבירות המנויות בתקנון המשמעת, גם אם לא נעשתה על ידי מחזיק מנוי זה, עלולה לשלול ממנו
את הזכות להיכנס לאצטדיון ולצפות במשחק ו/או במשחקים המופיעים במנוי זה.


 ביטול הזמנה
      מדיניות הביטולים כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") לעניין עסקת מכר 
      מרחוק, ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
במידה וברצונך לחזור בך מהזמנה לרכישת שירות כלשהו באתר, הדבר ניתן לביצוע באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני tickets4@maccabihaifafc.com בצירוף פרטיך (שם מלא, מספר ת.ז., כתובת מגורים, מספר טלפון) ופרטי ההזמנה (מספר הזמנה, תאריך ההזמנה והשירות הנרכש).
בביצוע הזמנה לרכישת כרטיס למשחק ספציפי הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ועד 7 ימים לפני מועד האירוע. במידה ובקשת הביטול תתקבל יאוחר מ-14 ימים לאחר ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני מועד המשחק הרלוונטי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול.
בביצוע הזמנה למנוי עונתי הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי. במידה ובקשת הביטול לאחר 14 ימים מיום ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול.
בביצוע הזמנה למנוי חנייה עונתי הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי. במידה ובקשת הביטול לאחר 14 ימים מיום ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול.
בוטלה עסקה שנעשתה באתר, בטלפון או במשרד הכרטיסים לפי התנאים לעיל- יחויב הלקוח בסך של 5% מגובה הסכום ששולם או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם. שליחת בקשת ביטול ע"י הלקוח מהווה אישור לחיוב דמי הביטול כאמור לעיל. ביטול "עסקת מכר מרחוק" כהגדרתה בחוק, יחייב את הרוכש בסך של 5% מגובה הסכום ששולם או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה לבטל הזמנה בתום המועדים המפורטים לעיל.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה, לרבות בכל אחד מהמקרים להלן: ביצוע פעילות לא חוקית באתר, במקרה שנתגלתה טעות מהותית בפרטי ההזמנה ו/או במקרה של תקלה טכנית מהותית.
החברה זכאית לבטל עסקאות שאינן מחויבות בדמי ביטול על פי חוק תוך חיוב הלקוח בסך של יותר מ-5% מגובה הסכום ששולם.
 

השותפים שלנו
VOLVO
ADIDAS.CO.IL
עמרם אברהםhertzauto centervariety
image cover