image/jpeg
תקנון האתר - מועדון כדורגל מכבי חיפה
תקנון האתר - מועדון כדורגל מכבי חיפה

אנא קרא/י את הכללים המפורטים בתקנון זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר

התקנון עודכן לאחרונה ב- 16/06/2024

 

 1. כללי
 2. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים. 
 3. בכל מקום באתר זה בו מופיעות המילים: "אנו", "שלנו", וכד', הכוונה היא לחברת  קשר ספורט בע"מ ו/או מועדון כדורגל מכבי חיפה (להלן: "החברה" או "המועדון"). 
 4. תקנון זה מהווה מסמך בינך ("האוהד" ו/או "המשתמש" ו/או "הרוכש", לפי העניין) לבין החברה המפעילה אתר זה (www.mhaifafc.com) (להלן: "האתר"). 
 5. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות טלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפוניות, אינטרנט סלולרי, SMS, טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים, פקסימיליה וכל אמצעי קצה אחר). כפוף לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה. 
 6. גלישתך באתר והשימוש בשירותים, על ידך או מי מטעמך, מהווים את הסכמתך לאמור בתנאי מסמך זה , וויתורך על כל טענה, מכל מין ו/או סוג ביחס לאמור בו. ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור במסמך זה. 
 7. מובהר, כי האמור מסמך חל על כל מידע ו/או שירות, מכל מין וסוג המוצג באתר, בכל פורמט.
 8. בעת גלישתך באתר והשימוש בו, נוכל לאסוף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים, ובמקרים מסוימים אף להעבירו לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש, אשר מפורטות בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו (https://mhaifafc.com/privacy-policy), בה תקבל, בין היתר, פירוט לגבי סוגי המידע שעשוי להיאסף לגביך ועל הצדדים השלישיים שייתכן ויועבר להם המידע או חלקו. 
 9. חשוב שתדע כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אודותיך, אך אם תסרב לכך, לא נוכל לספק לך שירותים מסוימים במסגרת האתר. מדיניות הפרטיות של החברה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בה.
 10. החברה תהא זכאית לשנות ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהאמור במסמך זה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפיכך מומלץ לשוב ולקרוא הוראות אלו מדי פעם. האחריות המלאה להכרת תנאי מסמך זה, כפי שאלו ישתנו מעת לעת, חלה עליך. 
 11. החברה הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה אשר הוקם על ידה והמציע ללקוחותיו אינפורמציה עדכנית אודות המועדון לרבות רכישת כרטיסים, מנויים, חברויות, הסעות, מוצרים והטבות נוספות אשר תציע החברה מעת לעת , על פי שיקולה הבלעדי. 
 12. מחיר מנוי עונתי מגלם ומשקלל, בנוסף לכניסה למשחקי הבית במסגרת ליגת העל באצטדיון סמי עופר, את התחייבות החברה לשמירת מקום הישיבה במהלך העונה למעט יציעי אבי רן (יציע צפוני תחתון ויציע צפוני עליון) בו לא מתקיימת הושבה)  ו/עד למועד חידוש המנוי בעונה הבאה בכפוף לתאריך שמירת מקומות כפי שיפורסם על ידי החברה. בנוסף המחיר מגלם הטבות והנחות למנויים כפי שמפורסם מפעם לפעם על ידי החברה.
 13. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות מסמך זה לפרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות מסמך זה לכל דבר ועניין.
 14. החלוקה לסעיפים וכותרות הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות. 
 15. בכל שאלה ו/או בעיה הנוגעת לאתר זה ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת info@maccabihaifafc.com.  

 

 1. השימוש באתר

   
  1. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימושך הפרטי והאישי בלבד ולהנאתך. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות מסמך זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר. חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה.  
  2. חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה של האתר והתכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק כתבות, ידיעות, נתונים, ניתוחים, תמונות, איורים, סרטונים, קבצים, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן - "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש הפרטי ובין אם למטרות מסחריות. 
  3. חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים במסמך זה, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה לך כאמור. מובהר כי אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה אודות התכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.
  4. הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים, במידע, ובתכנים הקיימים בו הנם אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי להוות הפרה של הוראות תנאי שימוש אלו ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה כדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר. 
  5. החברה מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו באתר. 
  6. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע לך שירותים בתשלום ושלא בתשלום כגון קבלת מידע אודות השירותים השונים, יצירת קשר, מבצעים אירועים שונים ו/או שירותים אחרים, כפי שאלה יהיו מעת לעת (לעיל ולהלן - "השירותים").  
   שימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה. החברה שומרת על זכותה לבצע שינויים באתר, במבנהו ו/או בעיצובו ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים כולם או חלקם ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור תהא החברה זכאית להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם, ללא צורך במתן התראה מראש ואלו יחלו עליך באותה העת. 
  7.  ככל שתתבקש למסור פרטים, הנך מחויב למסור אך ורק פרטים מהימנים. ככל שתפר הוראה זו, החברה תהא זכאית למחוק את רישומך ו/או שלא לספק לך מוצרים ו/או שירותים, וזאת מבלי לגרוע מאיזו מהזכויות החוקיות שיעמדו לה כנגדך בגין ההפרה כאמור. 

    
  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תפעל בהתאם להוראות כל דין, בכל הקשור לשמירה על פרטיותך כגולש באתר, והכל בכפוף להוראות מדיניות הפרטיות (בכתובתה לעיל) ועל פי כל דין. 
  9. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהא החברה רשאית, בכפוף לכל דין, לשלוח אליך מדי פעם בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני , בהודעת מסרון קצר (S.M.S), מערכת חיוג אוטומטית ורשתות חברתיות, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי בקשר לשירותיה (ובכפוף להסכמתך, גם בקשר לשירותים או מוצרים אחרים). באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה בכתב.לדואר אלקטרוני info@maccabihaifafc.com  או tickets4@maccabihaifafc.comשים לב כי ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.
  10. יתכן שהאתר יאפשר הורדת תוכנות של חברות מסוימות בחברה או של צדדים שלישיים, ובמקרה זה הנך מתחייב לפעול בהתאם לתנאי הרישיונות. בכל מקרה של הורדת תוכנה על ידך, החברה לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לך בקשר עם הורדת התוכנה ו/או שימוש שייעשה על ידך בתוכנה שהורדה מהאתר. 
  11. החברה אינה מתחייבת להעמיד לרשותך תמיכה טכנית לגלישה באתר לרבות השירותים המוצעים בו, ולא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. 
  12. על מתעניינים בשירותי החברה שעושים שימוש באתר הכרוך במסירת מידע אישי על אחרים מוטלת החובה לוודא כי שימושם נעשה בהתאם לדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 וחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.  

 

 1. קישורים לאתרים אחרים ותוכן של צד שלישי
  1. בעת גלישתך באתר, יתכן שתוכל לגשת למידע, מוצרים, מודעות פרסומיות, באנרים, או שירותים של צדדים שלישיים, בין היתר על ידי לחיצה על קישוריות המופיעות באתר או בדרך אחרת (להלן: "תכני הצד שלישי"). אם לא נאמר במפורש אחרת, החברה אינה קשורה בשום צורה שהיא לתכני הצד השלישי, והיא אינה אחראית לטיבם ו/או לנכונותם. כל טענה הקשורה לתכני הצד השלישי, עליך להפנות לצד השלישי הרלוונטי.
  2. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, ככל שאלה אינם מופיעים באתר באופן ברור דיו, או בכלל, אנא פנה לצדדים השלישיים הרלוונטיים. 
  3. החברה איננה תומכת באתרים של צדדים שלישיים, גם אם תספק אליהם קישוריות (Hyperlinks) ואיננה אחראית למידע, למוצרים או לשירותים הנמצאים, או שיש אליהם גישה באמצעות אתרים אלה. 
  4. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. 
  5. למען הסר ספק, ככל שאתר החברה יכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, החברה לא תהא אחראית למדיניות הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים אלה. 
  6. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, שייגרם לך כתוצאה מהשימוש באתרים אלה, וכל שימוש שיעשה על ידך יהא באחריותך המלאה והבלעדית.

 

 1. שימוש מותר
  1. הינך רשאי לעשות שימוש באתר זה בהתאם לתנאים המפורטים בו ובכל מקרה אך ורק למטרות חוקיות, הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי תקף בישראל או בכל תחום שיפוט שממנו הינך נכנס לאתר זה 
  2. הנך מסכים להימנע מהפעולות הבאות:
   1. להציב, לשדר או להפיץ באמצעות אתר זה כל אינפורמציה מזיקה או עשויה להיות מזיקה, גסה, מפיצת דיבה, או בכל דרך אחרת – בלתי חוקית. 
   2. לעשות שימוש באתר זה שיגרום או עלול לגרום להפרת זכויות של אדם אחר. 
   3. לעשות שימוש בתוכנה או בכל אמצעי לשם התערבות או ניסיון להתערב באופן אלקטרוני או ידני בפעילות של אתר זה, לרבות אך לא רק בדרך של העלאת קבצים המכילים מידע לא תקין או וירוסים למיניהם. 
   4. לשנות, להתערב, או להשחית בצורה כלשהי את פני האתר. 
   5. לנקוט בפעולה, לרבות טכנולוגית, המעמיסה בצורה בלתי סבירה על אתר זה או על התשתית הקשורה למערכותיו 
   6. להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו ממערכות האתר. 
  3. מבלי לפגוע בכל זכות חוקית אחרת העומדת לרשותנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלול ממך גישה לאתר החברה, במידה ולפי שיקול דעתנו המוחלט הינך מפר/ה איזה מן התנאים המפורטים באתר זה. 

 

 1.  רכישה באמצעות האתר 
  1. בעת ביצוע ההזמנה דרך האתר תתבקש למלא טופס, הכולל פרטים אישיים. לא ניתן לבצע הזמנה ללא רישום קודם לאתר. יודגש כי אינך חייב למסור פרטים אלה וביצוע פעולות אלה תלוי ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, ללא מילוי טופס הפרטים לא תוכל לבצע הזמנה. 
  2. כל משתמש המבצע הרשמה לאתר נדרש להכניס מספר תעודת זהות. על המשתמש להקפיד כי הוא מכניס את מספר תעודת הזהות האישי שלו. לא ניתן לפתוח שני משתמשים שונים עם אותו מספר תעודת זהות.
  3. רשאי לבצע הזמנה באתר כל מי שממלא אחר כל התנאים הבאים: 
   1. מי שמלאו לו 18 שנה. 
   2. בעל כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות. 
  4. למרות האמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות במכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובהתאם להוראות כל דין. 
  5. החברה עושה שימוש במערכת מידע איכותית ואמינה ביותר. יחד עם זאת, לא ניתן למנוע באופן מוחלט שיבושים בקליטת מידע דרך האתר הנובעים מכשלי חומרה, תוכנה ואחרים. החברה לא תתחשב בהזמנות או כל מידע אחר שלא נקלטו או שנקלטו באופן חלקי או משובש במערכת המידע. קליטת ההזמנה במערכת אינה מעידה על קבלתה. אישור קבלת ההזמנה מותנה בין היתר בעמידה בבדיקות שונות שעורכת החברה. 
  6. החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, או שלא יגרמו קלקולים או תקלות. בקרות אירוע שכזה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הזמנתך או לעדכן אותה. 
  7. מימוש הנקודות באתר זה ייעשה בהתאם לסעיף 4 לתקנון Green+ (מועדון האוהדים הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה) תחת כותרת צבירות ומימוש נקודות (CASH BACK ). עותק של תקנון Green+ מצוי בתחתית תקנון זה.
  8. קדימות ברכישת כרטיסים למשחקי הקבוצה תיקבע בהתאם לסעיף 5 לתקנון Green+ (מועדון האוהדים הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה) תחת כותרת קדימות ברכישת כרטיסים למשחקי הקבוצה. עותק של תקנון Green+ מצוי בתחתית תקנון זה.

 

 1. תשלום
  1. המחירים באתר כוללים מע"מ על פי הדין. 
  2. ביצוע הזמנה ואישורה מהווה קנייה של השירות, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך ובהתאם לתנאים המפורטים בפרטי ההזמנה (להלן: "הסכום לתשלום"). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך. 
  3. במקרה שחברת כרטיס האשראי תחייב את החברה בגין עלות סליקת הכרטיס, החברה תהא רשאית לחייב את הלקוח בתשלום שנגבה ממנה, והכל בכפוף לכל דין. 
  4. ידוע למשתמש כי מפעילת האתר עושה שימוש בצדדים שלישיים לצורך השלמת עסקאות הכרוכות בתשלום, כגון ספקי תשלומים, אשראי וסליקה. השימוש של המשתמש באמצעי התשלום הנבחר כפוף גם לתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים ולהסכמים החוזיים בין המשתמש לבין אותם ספקי תשלומים או סליקה כאמור.
  5. מפעילת האתר רשאית ועשויה לדרוש מהמשתמש (לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת אצל מפעילת האתר) מידע נוסף בטרם השלמת עסקה הכרוכה בתשלום.
  6. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת מנויים ו/או מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מהמקרים הבאים:  
   1. אם יתברר כי נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר. 
   2. אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי המוצר ו/או השירות, המחיר ו/או פרטים אחרים.
   3. אם יתברר כי קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין. 
   4. אם יתברר כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהו. 
   5. בהתאם לשיקול דעתה הסביר של מפעילת האתר, אם יתעורר חשד כי התשלום עבור השירותים לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו. אם יתברר כי לאחר אישור העסקה אין באפשרות חברת האשראי להעביר התשלום המבוקש, בכפוף לשיקול דעתה של החברה בנסיבות העניין.
   6. במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין. 
   7. במקרה של אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה על הלקוח יהיה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של מפעילת האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור, תהיה מפעילת האתר זכאית לבטל את ההזמנה.
  7. רק אישור בדבר אישור הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את אישור הפעולה ופרטיה (להלן: "הודעת האישור"), יהווה אישור על ביצוע ההזמנה אצל מפעילת האתר. 
  8. הרישומים שנרשמו במחשבי מפעילת האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות פעולות אלה.

 

 1. השימוש במנוי
  1. המנוי מיועד לשימוש האישי של האוהד.
  2. אין להעביר את הברקוד של המנוי ו/או את שם המשתמש ו/או הסיסמה ו/או מספר הלקוח ו/או מספר תעודת זהות של בעל המנוי לאדם אחר, ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה. בעל המנוי לא יוכל לבוא בטענות כלפי החברה במידה ונעשה שימוש פסול במנוי לאחר שהעביר את אחד מהפרטים הנ"ל לאדם אחר, בניגוד להוראות סעיף זה.
  3. בתום העונה החברה תהיה זכאית לבטל מנויים שלא הגיעו או לא העמידו את המנוי שלהם למכירה ל-6 משחקים או יותר ממשחקי הקבוצה הכלולים במנוי . 
  4. ניתן להשתמש בשירות העמדת המנוי למכירה עד 5 פעמים בעונה. השירות לא יינתן במשחקי רדיוס, משחקים ללא קהל או משחקים עם יציעים סגורים.
  5. החברה זכאית לבטל את שירות העמדת המנוי למכירה למשחקי הקבוצה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
  6. החברה זכאית לאפשר כניסה לאצטדיון אך ורק מהמכשיר הסלולרי של בעל המנוי כפי שמספרו מצוין במאגרי המידע של המועדון. בעל מנוי שינסה להיכנס ממכשיר סלולרי אחר, שאינו תואם את מספר הטלפון של בעל המנוי, עשוי לא להיכנס לאצטדיון, כספו לא יוחזר ולא יהיו לו כל טענות כלפי החברה.
  7. מכירת מנוי לאדם אחר (העברת בעלות) צריכה להתבצע באופן מסודר דרך החברה בלבד. יש להעביר את הבקשה לכתובת המייל tickets4@maccabihaifafc.com . בהודעה יש לציין את הפרטים הבאים: שם מלא, מספא לקוח ומספר מנוי של בעל המנוי הישן. שם מלא וטלפון ליצירת קשר של בעל המנוי החדש. בנוסף, יש לצרף תעודה מזהה של בעל המנוי הישן ובעל המנוי החדש. העברת בעלות כרוכה בתשלום ההפרש הכספי בין המנוי הישן למנוי החדש. אין העברת בעלות על מנויים ליציע אבי רן תחתון ואבי רן עליון. החברה זכאית לשנות, לעדכן או לבטל את נוהל העברת הבעלות בכל עת, בכפוף לכל דין. 
  8. השימוש במנוי של אוהד שנפטר ייעשה בהתאם למדיניות המועדון במקרה של בעל מנוי שנפטר. לא ניתן לחדש מנוי על שם של אוהד שנפטר, אך ניתן להגיש בקשה להעברת המנוי לבן משפחה מדרגה ראשונה בכפוף לקריטריונים שהמועדון יציין. במידה והתברר למועדון כי נעשה שימוש במנוי של אוהד שנפטר בעונה שלאחר מועד פטירתו, המועדון זכאי לחסום את המנוי ואת חשבון המשתמש ללא הודעה מוקדמת וללא אפשרות להעביר את המנוי לאדם אחר.

 

 1. שימוש פסול בכרטיסים ו/או מנויים לרבות ענישה
  1. השימוש בכרטיסים ייעשה בכפוף לכללי ההתנהגות המפורטים באתר בכתובת  https://mhaifafc.com/stadium-about?PageId=71 .
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בסנקציות (בהתאם לסעיף 8.3 להלן) כלפי רוכשים שיבצעו במוצרים שימוש לא חוקי ו/או שלא בהתאם להוראות תקנון זה, לרבות אך לא רק, שימוש כדלהלן: ספסרות (מכירת כרטיס במחיר הגבוה ממחיר הנקוב על גבי הכרטיס), זיוף כרטיסים, כניסת שני אוהדים לאצטדיון (בין אם דרך הגלגלת ובין אם בכל דרך אחרת) באמצעות כרטיס אחד, רכישת כרטיסים באמצעות שם משתמש שאינו שייך ללקוח וכדומה. 
  3. אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.
  4. לאוהד אשר מתנייד באופן קבוע בכיסא גלגלים יימכר מנוי/כרטיס, לו ולמלווה אחד, למקומות מותאמים, בהם רק אותו אוהד הנעזר באופן קבוע רשאי לעשות שימוש וחל איסור להעביר מקום זה לכל אדם אחר.
  5. למשחקים בהם יימכרו כרטיסים מוזלים, דוגמת כרטיס ילד, נוער, חייל בשירות סדיר ואישה, ייתכן כי האוהד יתבקש להציג תעודה מתאימה בכניסה לאצטדיון. החברה רשאית שלא להתיר כניסה לאצטדיון ו/או להוציא מהאצטדיון אוהד שלא יציג תעודה מתאימה, לרבות אי החזרת העלות הכספית של הכרטיס, בכפוף לכל דין. לאוהד לא תהייה כל טענה כלפי המועדון. 
  6. אוהד הרכש תו חנייה עונתי, לטובת קבלתו, יידרש לחתום על כתב התחייבות לחניה. אוהד המחזיק בתו חנייה עונתי מתבקש להציג תו חניה עדכני ומקורי לעונת המשחקים ולהחנות בחניון ובמספר החנייה המצוינים ע"ג התו. חניות המוגדרות כחניות לנכים מיועדים לרכבים בעלי תו חנייה לנכה בלבד. חל איסור לשכפל, להעתיק, לצלם או לעשות שימוש לא חוקי בתו חנייה אשר הונפק על ידי המועדון. אוהד שיימצא מבצע אחת מהפעולות הללו, החברה תהייה זכאית לבטל את תו החנייה ו/או להטיל קנס כספי בגובה מחיר תו החנייה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לחברה.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בסנקציות כלפי רוכשים שיפרו את הוראות תקנון זה, לרבות נקיטת הליכים משפטיים, בין היתר: ביטול כרטיס/מנוי, אי כניסת או הוצאת אוהדים מהאצטדיון, הרחקת אוהדים לפרקי זמן ממושכים , חסימת החשבון באתר, הקפאת המנוי, זאת ללא קבלת החזר כספי עבור הכרטיסים ו/או המנויים, בכפוף לכל דין, ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לחברה.
  8. יובהר כי ככל והמועדון נקט בסנקציות כלפי האוהד, הסנקציה הנ"ל תוסר אך ורק בכפוף לחתימתו על התחייבות על פי נוסח שיועבר על ידי המועדון.

 

 1. התנהגות אוהדים בלתי הולמת לרבות ענישה
  1. במהלך השהות באצטדיון, האוהד יתנהג בהתאם לכללי ההתנהגות המפורטים באתר בכתובת  https://mhaifafc.com/stadium-about?PageId=71 .
  2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בסנקציות כלפי רוכשים שיפרו את הוראות תקנון זה, לרבות נקיטת הליכים משפטיים, בין היתר: ביטול כרטיס/מנוי, אי כניסת או הוצאת אוהדים מהאצטדיון, הרחקת אוהדים לפרקי זמן ממושכים , חסימת החשבון באתר, זאת ללא קבלת החזר כספי עבור הכרטיסים ו/או המנויים, בכפוף לכל דין, ומבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים המוקנים לחברה.
  3. החברה תנקוט בסנקציות ו/או בהליכים משפטיים כנגד אוהדים שיינקטו באלימות פיזית, אלימות מילולית, לרבות קריאות גזעניות. 
  4. אי נקיטת פעולה על ידי החברה הנוגעת להגנת זכויותיה לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה מכוח הדין.

 

 1. ביטול הזמנה

מדיניות הביטולים כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") לעניין עסקת מכר מרחוק, ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.

 

 1. במידה וברצונך לחזור בך מהזמנה לרכישת שירות כלשהו באתר, הדבר ניתן לביצוע באמצעות משלוח בקשה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני tickets4@maccabihaifafc.com בצירוף פרטיך (שם מלא, מספר ת.ז., כתובת מגורים, מספר טלפון) ופרטי ההזמנה (מספר הזמנה, תאריך ההזמנה והשירות הנרכש).
 2. בביצוע הזמנה לרכישת כרטיס למשחק ספציפי הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ועד 7 ימים לפני מועד האירוע. במידה ובקשת הביטול תתקבל יאוחר מ-14 ימים לאחר ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני מועד המשחק הרלוונטי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול
 3. בביצוע הזמנה למנוי עונתי הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי. במידה ובקשת הביטול נעשתה מאוחר מ-14 ימים מיום ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול. 
 4. בביצוע הזמנה של תו חנייה עונתי הנך רשאי לבטל את הזמנתך תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ולא יאוחר מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי. במידה ובקשת הביטול נענתה מאוחר מ- 14 ימים מיום ביצוע העסקה או בפחות מ-7 ימים לפני המשחק הראשון שבמנוי, רשאית החברה שלא לקבל את בקשת הביטול. 
 5. בוטלה עסקה שנעשתה באתר, בטלפון או במשרד הכרטיסים לפי התנאים לעיל- יחויב הלקוח בסך של 5% מגובה הסכום ששולם או 100 ₪ לפי הנמוך ביניהם. שליחת בקשת ביטול ע"י הלקוח מהווה אישור לחיוב דמי הביטול כאמור לעיל. בביטול "עסקת מכר מרחוק" כהגדרתה בחוק, יחויב הרוכש בסך של 5% מגובה הסכום ששולם או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם. 

 

 1. שינויים באתר החברה
  1. החברה תהא רשאית לבצע שינויים ו/או שיפורים לאינפורמציה, לשירותים, למוצרים ולחומרים אחרים המצויים באתר החברה, או לסיים את הפעלתו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. 
  2. החברה תהא רשאית לשנות גם את התנאים המופיעים באתר זה בכל עת והשינוי יכנס לתוקפו, מיד עם פרסומו באתר. 
  3. החברה תהא רשאית להחליף את תוכנת מכירת הכרטיסים והמנויים כך שנתונים שונים אודות האוהד לא יהיו רלוונטיים עוד לקביעת הוותק של האוהד, הגדרת קדימויות ברכישת כרטיסים ומנויים וכדומה. כמו כן, על המשתמש לדעת כי נקודות שייצברו בחשבונו יאופסו במועד החלפת התוכנה ללא אפשרות לנצלן בהמשך. 

 

 1.     זכויות יוצרים 
  1. כל סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות בבסיסי נתונים, זכויות קנין רוחני אחרות בחומר הנמצא באתר זה, הם בבעלות החברה או בבעלות מורשים מטעמה. ללא הסכמה מוקדמת בכתב מהחברה אינך רשאי/ת להעתיק, לשדר, לפרסם, להפיץ, למכור או להעביר חומר כלשהו באתר זה או את קוד התוכנה, בחלקו או בשלמותו. 
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וכו' בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. 
  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). 
  5. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה להם החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. 
  6. השם של האתר וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. 
  7. ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות ושרטוטים) שנמסרו לפרסום על ידי חברות נוספות המציעות שירותים בשיתוף עם החברה, כי אז סימני מסחר ומידע אלו הינם רכושם של אותן החברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן. 
  8. מפעילת האתר מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש או בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו בו.

 

 1. הגבלת אחריות
  1. בשום מקרה החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה מן השימוש באתר או כל אינפורמציה המופיעה בו, לרבות אובדן רווח, צפוי או בלתי צפוי על ידי הצדדים, בין אם הפרת מסמך, עילה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים פגומים, או כל עילה אחרת, והכל בכפוף לכל דין. 
  2. החברה לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, תוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש, וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל השימוש בתכנים אלו.
  3. השימוש באתר ובתכנים יהא כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. 
  4. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובמכשירי הקצה ובשירותי האתר, יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. 
  5. החברה אינה מתחייבת כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או יפגע מכל סיבה אחרת והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו"ב שיגרמו לך או לרכושך עקב כך. 
  6. הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית.
  7. הינך מתחייב/ת בזאת לשפות את החברה, עובדי החברה, מנהלי החברה, בעלי מניות בחברה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, ככל שיגרמו כתוצאה מהפרת תנאים אלו. 

 

 1. מידע המתפרסם באתר
  1. אין בחומר המתפרסם באתר, לרבות המחירים ו/או המבצעים ו/או כל מידע אחר המתפרסם ו/או יתפרסם באתר, כל התחייבות לביצוע עסקה כלשהי ו/או להענקת טובת הנאה כלשהי לאדם כלשהו. 
  2. אין בחומר המתפרסם באתר, לרבות המחירים ו/או המבצעים ו/או כל מידע אחר המתפרסם ו/או יתפרסם באתר, משוב התחייבות כלשהי מאת החברה לאמיתות תוכן הדברים, אשר מועלים לאתר על פי מידע המתקבל אצל החברה ו/או למיטב ידיעת החברה. 
  3. המידע המפורסם באתר כפוף לתקנון החברה ו/או לתקנוני מבצעים ובכל מקרה של טעות או סתירה, האמור בתקנון החברה הוא הקובע. 
  4. ידוע לאוהד כי מועדי משחקי הקבוצה עשויים להשתנות מעת לעת בנסיבות שונות שתלויות או אינן תלויות במועדון. המועדון לא יפצה או יעניק החזר כספי עבור משחקים שמועדם השתנה. באחריות האוהד לעקוב אחר העדכונים הרשמיים של המועדון בדבר קביעת מועד חלופי לקיום המשחק.

    

 

 1. אחריות ושיפוי 
  1. חרף המאמצים שעושה החברה על מנת להבטיח את תקינות האתר, החברה אינה מתחייבת שהגלישה באתר תהא רציפה וללא הפרעות ו/או תהא חסינה מפני חדירה של גורמים שאינה מורשים. 
  2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎15.1 לעיל החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או חסרון כיס שייגרם לך כתוצאה מהגלישה באתר ו/או השימוש בתכנים ו/או בשירותים. גלישתך באתר מהווה את הסכמתך לכך כי הנך פוטר את החברה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר לכך. 
  3. החברה לא תהייה אחראית על נזקים פיזיים, נפשיים או כספיים שייגרמו לאוהד באצטדיון או בסביבתו כגון: אובדן רכוש, פגיעה מכדור, השארת ציוד מחוץ לאצטדיון עקב הוראות הביטחון, גניבה, אלימות מילולית של קהל אוהדים, מעצר של אוהדים על ידי כוחות הביטחון, פגיעה ברכבים, סגירה של יציע עקב הוראות הביטחון וכדומה, והכל בכפוף לכל דין.
  4. בכפוף לכל דין, החברה זכאית לא להעניק פיצוי כספי או שווה כסף עבור משחקים שיתקיימו ללא קהל או עם קהל חלקי עקב הוראות גורמי הביטחון, גורמים ממשלתיים, מנהלת הליגות, ההתאחדות לכדורגל או כל גורם רשמי שסמכותו לקבל החלטה בנדון.
  5. בעל מנוי למשחקי הבית של הקבוצה יידע כי ייתכן שחלק ממשחקי הקבוצה יתקיימו ללא קהל או עם קהל חלקי כפי שמפורט בסעיף 15.4. במקרים אלו החברה תהייה זכאית לא להעניק פיצוי כספי או שווה כסף עבור אותם משחקים שבעל המנוי לא היה זכאי להגיע אליהם, והכל בכפוף לכל דין.
  6. לתשומת ליבכם, חלק מהכרטיסים נמכרים למשחקים המנוהלים על ידי הקבוצה היריבה (משחקי חוץ) או על ידי גורמים אחרים כגון מנהלת הליגות וההתאחדות לכדורגל. לחברה אין חלק בניהול משחקים אלה, סידורי הושבה, כניסת בשערים וכו' והיא לא תישא באחריות עבור כל נזק שייגרם, והכל בכפוף לכל דין.

 

 

 

תקנון Green+ - מועדון האוהדים הרשמי של מועדון כדורגל מכבי חיפה 

 

מועדון הכדורגל מכבי חיפה  (להלן: "המועדון") מנוהל על-ידי חברת קשר ספורט בע"מ (להלן: "הנהלת המועדון") ומטרתו להעניק לאוהדי הקבוצה או אחרים המצטרפים למועדון הטבות במגוון רחב של תחומים ובתי עסק אשר ישתפו פעולה עם המועדון מעת לעת, ובהתאם להוראות תקנון זה.

 

 1. העסקים המשתתפים

 

 1. העסקים אשר ביצוע פעולות ו/או עסקאות בהם יקנה לחבר המועדון הטבות (להלן: "העסקים המשתתפים") הינם עסקים מכל סוג אשר הנהלת המועדון תתקשר עימם במסמך לפיו יוקנו לחבר המועדון שירותים המסופקים על-ידם. 
 2. מובהר בזה כי האחריות בגין השירותים שהעסקים המשתתפים יספקו לחבר המועדון הינה של העסקים המשתתפים בלבד ולא של המועדון.
 3. הנהלת המועדון, רשאית ותהא רשאית להורות בכל עת על הוספת עסק לרשימת העסקים המשתתפים ו/או גריעתו ממנה. רשימה מעודכנת של העסקים המשתתפים תימצא במשרדי הנהלת המועדון ברחוב נחום חת 5, חיפה (להלן: "משרדי המועדון") וניתן יהיה לקבל מידע עליה במשרדי המועדון בימים ובשעות העבודה המקובלות. 

 

 1. הצטרפות לחברות במועדון

 

 1. חבר מועדון הינו מי שרכש חברות גרין פלוס (באתר האינטרנט mhaifafc.com/greenplus.asp או במשרד הכרטיסים באצטדיון סמי עופר או דרך המוקד הטלפוני שלנו 04-7704444, בחנות המועדון או דרך משרדי המועדון). תקופת החברות במועדון הינה ממועד ההצטרפות ועד תום עונת המשחקים שבמהלכה נרכשה החברות. עלות חברות לעונה הינה כפי שייקבע מעת לעת. בתום העונה יהיה החבר זכאי לחדש את חברותו לעונה נוספת, בכפוף לתשלום דמי חידוש בסכום שייקבע מעת לעת, ועמידה בכל תנאי תקנון זה. מובהר, כי בעת חידוש תקופת החברות, יהיה כפוף החבר לתקנון בנוסחו, כפי שיהיה בתוקף במועד החידוש, וכי ההטבות עשויות להשתנות מאלו הקיימות במועד ההצטרפות הראשונית למועדון.
 2. על-אף האמור לעיל, המועדון שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר את רישומו והצטרפותו של לקוח כחבר במועדון ו/או שלא לאשר הארכה/חידוש חברות במועדון, מכל סיבה שהיא, ולפי ראות עיניו בלבד, מבלי צורך לנמק את סירובה (וזאת, גם במקרה של לקוח העומד בתנאי החברות המנויים לעיל).
 3. תשלום דמי הרישום עבור ההצטרפות למועדון יבוצע אך ורק במזומן או בכרטיס אשראי בתשלום אחד לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים. 
 4. המועדון שומר לעצמו את הזכות לשנות את גובה דמי הרישום ו/או דמי החידוש ו/או לבטלם – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק מובהר, כי במידה וחבר שילם דמי רישום/דמי חידוש ולאחר מכן במועד מאוחר יותר לרכישתו, דמי הרישום/דמי החידוש פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהי על דמי הרישום/החידוש שכבר שילם.
 5. חבר המעוניין לבטל מיוזמתו את החברות במועדון יפנה לצורך כך למועדון בהודעת מייל לכתובת GreenPlus@maccabihaifafc.com וישיב לידי המועדון את כרטיס חבר המועדון שלו. החבר ייגרע מרשימת חברי המועדון עד תום 60 ימים ממועד קבלת הודעתו. חבר שלא מימש את ההטבות שצבר עד למועד בקשתו לביטול חברותו במועדון, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת המועדון ו/או מי מטעמה.
 6. ביטל החבר מיוזמתו את חברותו במועדון הלקוחות טרם שחלפו שבועיים מיום שהצטרף למועדון ו/או מיום שחידש את חברותו במועדון, יהיה זכאי לקבל בחזרה את דמי הרישום, אך זאת בתנאים המצטברים הבאים: הוא החזיר את כרטיס המועדון לקבוצת המועדון; הוא לא עשה בכרטיס המועדון כל שימוש; הוא לא מימש את ההטבות בו. מובהר, כי ביטול החברות לאחר חלוף שבועיים מיום ההצטרפות למועדון, אינה מזכה בהשבת דמי הרישום. ביטל לאחר תקופה זו או לא ביצע את האמור השבת דמי הרישום תבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 7. הנהלת המועדון תהא רשאית לסרב לאשר הצטרפותו של יחיד כלשהו על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין.
 8. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לבטל חברותם של חברי מועדון או לסרב לקבל כחבר במועדון, כל מי אשר לפי שיקול-דעתה הבלעדי, נמצא כי אינו עומד בהוראות תקנון זה ו/או כי נעשה שימוש מסחרי ו/או מעשה שלא כדין בכל הנוגע לכרטיס המועדון ו/או חברותו במועדון, והכל בכפוף לכל דין.
 9. כרטיס החבר הינו אישי ואינו ניתן להעברה בכל צורה שהיא וניתן לשימוש על-ידי חבר המועדון בלבד. הנהלת המועדון תהא רשאית לדרוש ממציג כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודה מזהה כתנאי לשימוש בכרטיס. לחבר המועדון לא תהא כל טענה כלפי המועדון בגין שימוש של מי מבני משפחתו, או גורם זר בכרטיס החבר.
 10. כרטיס החבר תקף בכל אחד מן העסקים המשתתפים כהגדרתם בסעיף 1.1 להלן.
 11. על מידע שיימסר למועדון אודותייך יחולו הוראות מדיניות הפרטיות של החברה בכתובת: https://mhaifafc.com/privacy-policy. האמור יחול גם על העברת מידע כאמור מהעסקים המשתתפים להנהלת המועדון. ככלל, לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו לספק לך שירותים מסוימים.
 12. המועדון זכאי לשנות מעת לעת את שם המועדון וסמליו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

 

 1. השימוש בכרטיס המועדון
  1. כרטיס המועדון הינו אישי בלבד. יודגש, כי הכרטיס (על הזכויות/החובות הגלומות בו), גם אינו ניתן להעברה או לשימוש על-ידי אחר או באמצעות אחר, מלבד החבר עצמו.
  2. הכרטיס מקנה הטבות בחנויות ובעסקים המשותפים (כהגדרתן לעיל), וכן באתר האינטרנט של המועדון, שכתובתו: mhaifafc.com.
  3. חישוב ההטבות לחבר יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן יהיה לאחד קניות ו/או נקודות זכות (כפי שמוגדרות להלן) שבוצעו או נצברו בכרטיסי מועדון של חברים שונים. בכל מקרה, רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו. 
  4. השימוש בהטבות החברות מותנה בהצגת תעודת זהות של החבר במעמד הקניה לרבות בעת מימוש נקודות. 
  5. כרטיס החבר אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986.
  6. המועדון רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לבטל את חברותו של חבר במועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במידה ועשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל  בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או במידה שאמצעי תשלום שלו אשר באמצעות ביקש לבצע רכישה לא כובד על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיוצ"ב ו/או אם קבוצת המועדון סבורה כי חברותו של החבר במועדון עלולה לגרום נזק לקבוצה המועדון (ו/או למי למטעמה או הקשור אליה), והכל בכפוף לכל דין.

 

 1. צבירת ומימוש "נקודות"

 

 1. "רכישה מזכה" –רכישה מזכה תיחשב רכישה שבוצעה על-ידי חבר מועדון, במזומן, בכרטיס אשראי או בשיק (בהתייחס לתשלום שנעשה בפועל בקופת החנות), בחנות מחנויות העסקים המשותפים כמוגדר לעיל, לצרכים פרטיים בלבד ובהתאם להוראות תקנון זה, אך, למעט: (1) רכישת כרטיס המועדון; (2) מימוש הטבת ההצטרפות, כהגדרתה להלן; (3) רכישה באמצעות אמצעי תשלום אחרים, כהגדרתם לעיל. 

יובהר, כי לא כל רכישה תיחשב ל"רכישה מזכה" וכי המוצרים שרכישתם תחשב ל"רכישה מזכה" ייקבעו באופן שוטף על-ידי הנהלת המועדון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין. מובהר, גם כי רכישה שאמצעי התשלום/התשלום בה לא כובד או לא נפרע במלואו מסיבה כלשהי (שאינה נובעת מטעות של המועדון) לא תיחשב לרכישה מזכה, ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד למועדון במקרה זה, המועדון יהיה רשאי לבטל נקודות זכות ו/או כל הטבה אחרת שניתנו/נצברו בגין רכישה כאמור ו/או לדרוש את תמורתה המלאה של רכישה כאמור.

 1. עם הצטרפותו למועדון, יחל חבר המועדון לצבור נקודות מזכות בהתאם למדיניות המועדון אשר תשתנה מעת לעת ותעודכן באתר הרשמי של המועדון.
 2. מובהר כי הניקוד הנצבר ברכישת כרטיסים  יוענק  עבור כרטיס בודד בכל משחק. מהכרטיס השני ואילך לא יוענק ניקוד. 
 3. המועדון רשאי לשנות מעת לעת את גובה שיעור אחוז ה- CASH BACK הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא כל הודעה מוקדמת.
 4.  צבירת CASH BACK בקבוצת המועדון תתבצע בחשבון אחד של הלקוח, הינו חשבון החבר. 
 5. חבר מועדון יורשה לצבור CASH BACK ו/או לממש CASH BACK ו/או לממש את הטבת אחרות ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה מזכה. 
 6.  צבירת ומימוש CASH BACK מותנית בהצגת כרטיס מועדון תקף וזיהוי מציג הכרטיס באמצעות תעודת זהות. בכל מקרה, לא יתאפשרו/יותרו צבירה ו/או מימוש  CASH BACK בדיעבד למי שלא ביצע את הרכישה המזכה במתכונת הנדרשת בתקנון זה. כמו כן, לא יינתנו הטבות בדיעבד בגין רכישות שבוצעו לפני הצטרפותו של חבר למועדון.
 7.  מימוש נקודות ה- CASH BACK מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימאלית של 50 יחידות (50 ₪) CASH BACK (נקודות זכות) הצבורים בחשבונו של החבר. במידה ולאחר מימוש ה- CASH BACK תפחת יתרת יחידות ה- CASH BACK של החבר מתחת ל-50 יחידות, לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית ה- CASH BACK שנותר לזכותו, וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו מחדש לפחות 50 יחידות CASH BACK.
 8.  לא ניתן לממש CASH BACK באותה העסקה בה נצברו, אלא אך ורק בעסקה נפרדת (עסקה מזכה נפרדת שלאחר קבלת ה- (CASH BACK. חברי המועדון רשאים לממש את ה- CASH BACK שברשותם בכל רשתות העסקים המשותפים, ללא קשר לרשת בה נצברו.
 9.  מובהר, כי במעמד רכישת פריטים/ מוצרים על דרך מימוש CASH BACK לא תתבצע צבירה של CASH BACK.
 10.  לא כל המוצרים ניתנים למימוש ב-CASH BACK באופן מלא ו/או חלקי. המועדון יקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש ב- CASH BACK ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש.
 11.  חלק ממוצרי המועדון יועמדו למכירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת המועדון, תוך מתן חלופות תשלום לחברי המועדון, כדלקמן:
  1. תשלום במזומן או באשראי או בשיק;
  2. תשלום באמצעות  CASH BACK;
  3. תשלום של חלק מן התמורה במזומן/באשראי/בשיק וחלק ב- CASH BACK.
 12. במעמד רכישת פריטים/מוצרים בחנויות, לא ניתן יהיה לבצע שימוש הן בכרטיס המועדון והן בכרטיס הנחה פעיל אחר מכל סוג שהוא ו/או בטפסי הנחה לחברות/מוסדות, ככל שישנם ברשות החבר. יובהר, שחברי המועדון אשר ברשותם כרטיס הנחה פעיל ו/או טופס הנחה לחברות/מוסדות (בנוסף לכרטיס החבר שלהם במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן הכרטיסים/טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה. מובהר, כי ביצוע רכישה באמצעות כרטיסי/טפסי הנחה אחרים לא ייחשבו לרכישות מזכות.
 13.  במידה וחבר ניצל CASH BACK מעבר למגיע לו, בשל תקלה או שיבוש כלשהו של המועדון (לרבות, טעות ו/או שיבוש במערכות המחשוב של הרשתות), יהיה המועדון רשאי לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות (CASH BACK) שנוצלה בטעות, על מנת לכסות את הגירעון בנקודות.
 14. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים/מוצרים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזז ה- CASH BACK אשר ניתן לו בעבור אותם פריטים/מוצרים מסך נקודות הזכות (CASH BACK) שנצברו לו עד לאותה עת בחשבונו, ועם מימושו של הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות ה- CASH BACK בהתאם. 
 15. במידה וחבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו על-ידי חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות ה- CASH BACK לחבר שביצע את הרכישה המקורית, ועם מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות ה-  CASH BACK לחבר אשר מימש את הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון. 
 16. במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת פריטים/מוצרים שנרכשו על-ידי חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות ה- CASH BACKאשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה המקורית, והן לא יושבו יותר.
 17. החבר יהיה זכאי, בין היתר, לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת ה- CASH BACK שצבר, בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות.
 18. הרישום הנמצא בידי קבוצת המועדון הוא זה אשר יקבע את סכום/כמות ה- CASH BACK שצבר כל חבר, ויחשב לראיה חלוטה לנכונות הנתונים. חבר הסבור כי חלה טעות ברישום צבירות הנקודות שלו ו/או שיש לו כל טענה אחרת בקשר לתקנון זה ו/או למועדון הלקוחות, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של קבוצת המועדון ולהעלות את השגותיו והוא יענה בהקדם האפשרי לפי נהלי קבוצת המועדון. מובהר, כי החלטת שירות הלקוחות הינה סופית, והכל בכפוף לכל דין.
 19. מימוש נקודות CASH BACK יתאפשר עד לתאריך 31/7, כחודשיים לאחר תום עונת המשחקים בהן נצברו הנקודות. לאחר מועד זה תימחק יתרת ה- CASH BACK שצבר. המחיקה תתבצע באופן אוטומטי, וקבוצת המועדון לא תהא מחויבת להודיע לחבר מראש על המחיקה כאמור.
 20. למען הסר ספק מובהר, כי במידה ופג תוקפו של כרטיס החבר במועדון והכרטיס לא חודש על-ידי החבר, יאבד החבר את זכאותו לעשות שימוש ביתרת הנקודות הצבורות לו, ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת המועדון ו/או מי מטעמה.
 21. במסגרת רכישה של פריטים/מוצרים באמצעות אמצעי תשלום אחרים, ייהנה החבר מהטבות המועדון, אולם לא יצבור בגין הרכישה CASH BACK. מבלי לגרוע מהאמור יובהר, כי רכישה של כרטיס מתנה על-ידי חבר, תקנה לחבר הרוכש נקודות CASH BACK בגין הרכישה.
 22. חבר המועדון יהיה זכאי לצבור עד 200 נקודות CASH BACK במהלך עונת המשחקים, למעט רוכשי מועדון גרין פלוס פרמיום אשר יהיו זכאים לצבור עד 500 נקודות CASH BACK  במהלך עונת המשחקים. 
 23. עקב שינויים טכנולוגיים, ייתכן כי לא תתאפשר צבירה של נקודות ה- CASH BACK למשך תקופה מסוימת. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לצמצם את תקופת אי הצבירה.
 24. עקב שינויים טכנולוגיים, ייתכן כי למשך תקופה מסוימת נקודות ה- CASH BACK שייצברו באתר החנות או בחנויות המועדון לא ייתנו למימוש באתר הכרטיסים והמנויים ומשרד הכרטיסים. לחילופין, נקודות שייצברו באתר הכרטיסים והמנויים ומשרד הכרטיסים לא יינתנו למימוש באתר החנות או בחנויות המועדון. התקופה צפויה להימשך מספר חודשים והחברה תעשה כל שביכולתה על מנת לצמצם את משך התקופה.
 25. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות מועדון האוהדים בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע על-ידה. הפסקת פעילות המועדון, ביוזמת המועדון, תאפשר לחבר לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה. למען הסר ספק מובהר, כי חבר שלא מימש את ההטבות שצבר בתקופה זו, יאבד את זכאותו למימוש ההטבות ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מהמועדון ו/או מי מטעמה.
 26. בירור נקודות CASH BACK הצבורות לזכות החבר ניתן לעשות בחנויות, במוקדי שירות הלקוחות של קבוצת המועדון או באתר קבוצת המועדון  בכתובת נחום חת 5 חיפה מובהר,  כי עדכון מספר הנקודות באתר אינו נעשה באופן מיידי וכי גריעת ו/או הוספת נקודות ביחס לנקודות הצבורות לחבר תיעשה בתוך כ-72 שעות ממועד צבירת או מימוש הנקודות. למען הסר ספק, מספר הנקודות המופיע באתר מהווה הערכה בלבד ואינו מחייב את קבוצת המועדון ומספר הנקודות העדכני והקובע הינו זה המופיע במאגר הנתונים של קבוצת המועדון. על-מנת לוודא את מספר הנקודות המדויק, יש לפנות טלפונית אל מחלקת שירות הלקוחות בטלפון: 04-7704444.
 27. ביטול עסקאות, זיכויים והחלפות יעשו על-פי נהלי ההחזרות וההחלפות של קבוצת המועדון, כפי שיעודכנו מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת המועדון ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010.

 

 1. קדימות ברכישת כרטיסים למשחקי הקבוצה
  1. חבר המועדון יהיה זכאי ליהנות מקדימות ברכישת כרטיסים למשחקי הקבוצה. הקדימות  תינתן לפי הסדר הבא:
   1. חבר מועדון אשר מחזיק במנוי עונתי
   2. מנוי עונתי ללא חבר מועדון
   3. חבר מועדון ללא מנוי עונתי
   4. קהל רחב
  2. חבר המועדון יהיה זכאי להזמין כרטיס בודד על בסיס מקום פנוי, אלא אם כן החברה תקבע אחרת (ייתכן כי במשחקים מסוימים ניתן יהיה להזמין יותר מכרטיס אחד).
  3. החברה זכאית לשנות את סדר הקדימויות באופן זמני או באופן קבוע, בכל שלב ו/או בכל משחק ללא הודעה מוקדמת וללא מתן הסבר לסיבה או לסיבות שבגללן בוצע השינוי. ייתכן כי במשחקים מסוימים הקדימות תינתן על בסיס וותק המנוי ו/או על בסיס מספר המשחקים אליהם רכש החבר כרטיס ו/או על בסיס ניקוד פנימי של האוהד שיחושב על בסיס מנויים, כרטיסים, שירותים ומוצרים שהאוהד הזמין בעבר ו/או על בסיס אחר גם לאוהדים אשר אינם חברי מועדון.
  4. ייתכן כי במשחקים מסוימים החברה תוסיף תתי קדימויות דוגמת וותק מנוי, מספר הכרטיסים שנמכרו למשחקים שאינם כלולים במנוי וכדומה. למשל, זכאים לרכוש כרטיס למשחק מסוים רק חברי מועדון אשר יש בבעלותם מנוי ורכשו כרטיסים ל-15 משחקים או יותר, שאינם כלולים במנוי, במהלך עונת המשחקים הנוכחית.
  5. לחבר המועדון לא יהיו כל טענות כלפי החברה במידה ולא הצליח להזמין כרטיס למשחק מסוים.

 

 1. הטבות לחברי המועדון

 

 1. במהלך תקופת החברות וכל עוד החברות במועדון בתוקף, יהיה זכאי חבר המועדון להטבות בהתאם לרשימת ההטבות כפי שתהיה מעת לעת במשרדי המועדון.
 2. לאחר ההצטרפות למועדון, חבר המועדון יהיה זכאי לקבל נקודות CASH BACK למימוש באתר החנות בלבד. על מנת לממש את הנקודות, יש לרכוש פריטים בעלות כפולה משווי השובר או נקודות ה-CASH BACK שהחבר מעוניין לממש. ניתן יהיה לממש את הנקודות עד 3 חודשים ממועד ההצטרפות באמצעות הקלדת קוד קופון אשר יישלח לכתובת המייל או מספר הטלפון של האוהד. לאחר מועד זה, יאבד החבר את זכאותו לעשות שימוש בנקודות שניתנו לו, ולא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא מקבוצת המועדון ו/או מי מטעמה. 
 3. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להחליף ולשנות את מגוון ההטבות מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. כללי

 

 1. שינוי בהטבות ו/או בפעילות המועדון

 

 1. הנהלת המועדון שומרת על זכותה להפסיק את האפשרות להצטרף למועדון או למסלול פנימי במועדון בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 2. הנהלת המועדון שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות המועדון אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר שתפורסם באחת מדרכי הפרסום ו/או הדיווח כמפורט בסעיף 4.3 להלן. במקרה של הפסקה כאמור יהא המועד האחרון לביצוע פעולות ו/או עסקאות באמצעות כרטיס החבר 30 יום מיום פרסום ההודעה בדבר הפסקת פעילות המועדון כאמור לעיל.
 3. הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, לרבות הזכאות להצטרף למועדון, תקופות החברות בו, ההטבות להן זכאים החברים, מגוון ההטבות, העסקים המשתתפים וכיו"ב, לרבות הזכות להפסיק את ההטבות בכל עת, הכל כפי שתמצא הנהלת המועדון לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך לנמק את השינוי.
 4. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכרטיס המועדון, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
 2. דרכי מסירה, פרסום ודיווח של הודעת הנהלת המועדון: 

הודעות הנהלת המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספת ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הנהלת המועדון לבצע, בתקנון ו/או ברשימת העסקים המשתתפים ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברי המועדון ו/או לפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו ו/או ההטבות ואפשרות מימושן, קבלתן וכיו"ב ייעשו על ידי הנהלת המועדון באופן ובדרך כפי שהנהלת המועדון תימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

 1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לחבר המועדון ו/או פרסום לפי בחירת הנהלת המועדון, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.
 2. להנהלת המועדון אין ולא תהא כל אחריות להודעות ו/או מצגים של העסקים המשתתפים ו/או מי מהם, אשר לא יפורסמו על גבי נייר רשמי ובהודעה רשמית של הנהלת המועדון.
 3. אם וככל שתהא לחבר מועדון עילת תביעה כנגד המועדון, אזי בכל מקרה לא יהא החבר זכאי לקבל כנגד המועדון צווים שאינם כספיים ובכללם צווי עשה ו/או צווי מניעה אחרים, בן-זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד, והכל בכפוף לכל דין. 
 4. במקרה של שימוש בכרטיס מועדון הלקוחות שלא בתום לב, הנהלת המועדון רשאית להפסיק את החברות במועדון הלקוחות לאלתר, והכל בכפוף לכל דין.

 

 1. מוקד שירות לקוחות ושירותים מיוחדים

 

 1. לרשות חברי המועדון יעמדו נציגי השירות של המועדון בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00  בטלפון: 04-7704444 בווטסאפ: 04-7704444 ובדוא"ל  greenplus@maccabihaifafc.com 
 2. כתובת הנהלת המועדון הינה: נחום חת 5, חיפה.

 

 

אנו מאחלים לך גלישה מהנה!

 

השותפים שלנו
VOLVO
ADIDAS.CO.IL
עמרם אברהםhertzauto centervariety
image cover